2019. március 24. vasárnap -   Gábor, Karina napja van - holnap Irén, Irisz napja lesz.
  AdatkezelĂ©si elveink

Adatkezelési Tájékoztató


A Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé rendezvény szervezĂ”je, a Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. (a továbbiakban: AdatkezelĂ”) a
 http://www.csabaisorfesztival.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben az AdatkezelĂ” ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveirĂ”l és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetĂ”ségeirĂ”l.

 

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1. Adatkezelés célja

1.1. Hírlevél

Hírlevélre történĂ” feliratkozás esetén az Érintett által megadott e-mail címre direkt marketing tartalmú és az AdatkezelĂ” szolgáltatására vonatkozó tartamú hirdetés kiküldése.

 

AdatkezelĂ” a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérĂ” célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történĂ” kiadása - hacsak törvény ettĂ”l eltérĂ”en nem rendelkezik kötelezĂ” erĂ”vel – az Érintett elĂ”zetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az AdatkezelĂ” az eredeti adatfelvétel céljától eltérĂ” célra kívánja felhasználni, errĂ”l az Érintettet tájékoztatja, és ehhez elĂ”zetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetĂ”leg lehetĂ”séget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

2. Adatkezelés jogalapja

Az AdatkezelĂ” általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggĂ” szolgáltatások egyes kérdéseirĂ”l szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

Az AdatkezelĂ” a neki megadott személyes adatokat nem ellenĂ”rzi. A megadott adatok megfelelĂ”ségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerzĂ”dĂ” felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelĂ”sséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrĂ”l kizárólag Ă” vesz igénybe szolgáltatást. E felelĂ”sségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggĂ” mindennemĂ» felelĂ”sség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

3. Az AdatkezelĂ” mint adatkezelĂ” adatai

Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.
Székhely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telephely: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Ügyfélszolgálat: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telefonszáma: +36-66/529-640
Email cím: info@borakft.hu
Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-004352
BejegyzĂ” bíróság megnevezése: Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 11432056-2-04
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74178/2014.

 

4. Az adatkezelés idĂ”tartama

4.1. Hírlevél

Hírlevél esetében az AdatkezelĂ”, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozás során rögzített adatait, ameddig az Érintett a hírlevélrĂ”l le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az AdatkezelĂ” 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszerébĂ”l. 


4.2. Technikai adatok

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás idĂ”pontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megĂ”rzési kötelezettségek teljesítését.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:

- email cím
- név

 

5.2. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkezĂ” számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az AdatkezelĂ” rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és idĂ”pontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészĂ”jének típusa, a megtekintett és az elĂ”zĂ”leg látogatott weboldal címe. 

Az automatikusan rögzítésre kerülĂ” adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezĂ”vé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az AdatkezelĂ” fér hozzá.

 

Az AdatkezelĂ” rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyĂ»jthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a bármely szolgáltatás igénybevételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezĂ” adatokkal.

 

A Honlap html kódja az AdatkezelĂ”tĂ”l független, külsĂ” szerverrĂ”l érkezĂ” és külsĂ” szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az Ă” szerverükre történĂ” közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyĂ»jteni.

 

KülsĂ” szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezelésérĂ”l az adatkezelĂ”k tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
ElérhetĂ”ségük: www.google.com/analytics/

 

5.4. Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy az AdatkezelĂ” Honlapján minden tartalom megtekinthetĂ” legyen, az Érintett részérĂ”l cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelĂ”en a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak mĂ»ködéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretĂ» szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngészĂ” elment. Ennek megtörténtérĂ”l az Érintett az AdatkezelĂ”tĂ”l nem kap további értesítést.

 

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

 

Az AdatkezelĂ” kétféle cookie-t használ:
- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlĂ”dnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az AdatkezelĂ” Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon mĂ»ködni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelĂ”en tudjanak mĂ»ködni.

 

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az AdatkezelĂ” a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészĂ” cookie file-jában. Ennek idĂ”tartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészĂ”jében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az AdatkezelĂ” adatokat gyĂ»jt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat az AdatkezelĂ” nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történĂ” felhasználását, bármikor letilthatja az AdatkezelĂ” fent feltüntetett elérhetĂ”ségeinek bármelyikén.

 

A fenti információkat az AdatkezelĂ” a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

A legtöbb böngészĂ” menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészĂ”ben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 
- hogyan adjon utasítást böngészĂ”jének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


6. Az adatokat megismerĂ” személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsĂ”dlegesen az AdatkezelĂ” illetve az AdatkezelĂ” belsĂ” munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

 

Adatfeldolgozó megnevezése:

Név: Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.      
Telefonszám: +36-66/529-640
E-mail: info@borakft.hu

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Alföld.Net Internetszolgáltató - Tom-Technik Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.
 
Telefonszám: +36-66/520-600
E-mail: info@alfold.net

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezĂ”en meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetĂ”ségek
7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az AdatkezelĂ” által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. 

 

Az AdatkezelĂ” az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idĂ”tartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az AdatkezelĂ” a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az AdatkezelĂ” munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetĂ”ségeken keresztül.

 

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetĂ”ségek valamelyikén. Az AdatkezelĂ” a kérelem beérkezésétĂ”l számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az AdatkezelĂ” a szükséges idĂ”tartamig megĂ”rzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az AdatkezelĂ” zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetĂ”, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetĂ”, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

A helyesbítésrĂ”l, a zárolásról és a törlésrĂ”l az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellĂ”zhetĂ”, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelĂ” az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követĂ” 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az AdatkezelĂ” a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idĂ”n belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérĂ”l a kérelmezĂ”t írásban tájékoztatja. 

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetĂ”ségeken gyakorolhatja: 
Név: Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.
Székhely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telefonszám: +36-66/529-640
E-mail: info@borakft.hu

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

 

2. Bíróság elĂ”tt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az AdatkezelĂ” jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az AdatkezelĂ” ilyen esetben minden tĂ”le telhetĂ” segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértĂ” személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. E-mail címek felhasználása

Az AdatkezelĂ” kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerĂ»ségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsĂ”sorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsĂ”sorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

9. Hírlevél

Az AdatkezelĂ” lehetĂ”vé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az AdatkezelĂ” a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldésérĂ”l. Ezt megteheti levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történĂ” kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a „Leiratkozás” linkre kattintania. Továbbá az Érintett emailben vagy postai úton is kérheti a törlést. Ebben az esetben az AdatkezelĂ” minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A foglalás vagy kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az AdatkezelĂ” csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi elĂ”írásoknak megfelelĂ” esetekben és módon küld.

 

10. Adatbiztonság

Az AdatkezelĂ” kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetĂ”leg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11. Egyéb rendelkezések

Az AdatkezelĂ” fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek elĂ”zetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követĂ”en az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.


Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2014.05.27. napjától érvényes.

A Honlap Adatvédelmi Tájékoztató elérhetĂ” és letölthetĂ”: itt

 

 

Online jegyvĂĄsĂĄrlĂĄs
KöszöntjĂŒk oldalunkon
Program
Konferencia
Sörfutås
CsĂŒlökpörkölt fĂ”zĂ” verseny
SörkĂŒlönlegessĂ©gek
Sörtérkép
KĂĄrpĂĄt Medence Nemzeti ÉrtĂ©kei Ă©s Hungarikumai KiĂĄllĂ­tĂĄs Ă©s VĂĄsĂĄr
Tåjékoztató Árusok, Våsårozók részére
TĂĄmogatĂłk
InformĂĄciĂł
Fakultatív programok Békéscsabån
SzĂĄllĂĄs ajĂĄnlĂł
Adatkezelési elveink
Galéria

   Hirlevél

  Név
  E-mail
Adatkezelési Tájékoztató »
Adatkezelési nyilvántartás száma:
NAIH-74413/2014.


Szállásajánlat:


Fő médiapartnerünk:Webfejlesztés, grafikai munkák: ML Art Consulting Webdesign